Sekcia endoskopickej chirurgie pri Slovenskej chirurgickej spoločnosti

 

Vážené kolegyne, kolegovia. Pri Slovenskej chirurgickej spoločnosti existuje niekoľko sekcií, medzi ktoré patrí aj Sekcia endoskopickej chirurgie – SECH pri SCHS.

V roku 2014 boli na podnet prezidenta SCHS prof. Radoňáka zorganizované cez SLS korešpondenčné voľby do výboru SECH. Výsledky volieb boli prerokované na výbore SCHS a členovia výboru boli potvrdení do funkcií. Všetci členovia akceptovali svoje členstvo. Následne si členovia novozvoleného výboru SECH zvolili predsedu.

 

Výbor SECH má nasledovných členov:

Predseda: Doc. MUDr. Ľubomír Marko, PhD. – OMICHE, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica

Podpredseda: MUDr. Marián Bakoš, PhD. – Chirurgická klinika, Nitra

 

Členovia:

– Doc. MUDr. Marek Šoltés, PhD. – I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UNLP, Košice

– MUDr. Keher Igor – Chirurgická klinika, FN Trnava

– MUDr. Andrej Vrzgula, PhD. – Chirurgická klinika LF UPJŠ, Nemocnica Košice-Šaca a.s.

 

Členovia dozornej rady:

– MUDr. Brunčák Peter – Chirurgické oddelenie VšNsP Lučenec, n.o.

– MUDr. Ján Janík, PhD. – Chirurgická  klinka, UN Martin

 

Vo výbore máme zastúpené v podstate celé Slovensko. Výbor SECH sa opakovane stretol a boli dohodnuté určité body, pomocou ktorých má spoločnosť záujem pozdvihnúť úroveň miniinvazívnej chirurgie na Slovensku.

Spoločne ss odsúhlasilo, že časopis Miniinvazívna chirurgia a endoskopia bude aj časopisom SECH – budú sa tu zverejňovať všetky dôležité informácie z práce výboru, školiace akcie, guideliny pre jednotlivé diagnózy a operačné postupy.

 

Nižšie uvádzame najpodstatnejšie body z posledného zasadania výboru:

1,  Obnova webovej stránky www.sech.sk – stránka je aktívna a v priebehu mesiaca sa začne plniť základnými údajmi

2, časopis Miniinvazívna chirurgia bude časopisom SECH

3, členovia SECH majú snahu rozšíriť členskú základňu

4, každému registrovanému členovi sa bude pravidelne zasielať bezplatne 4x ročne časopis Miniinvazívna chirurgia a endoskopia – chirurgia súčasnosti

5, budú sa organizovať odborné workshopy – hlavne pre mladých chirurgov

6, budú sa organizovať semináre – live prezentácie 1 – 2x ročne

 

Pevne veríme, že naša snaha dosiahne pozitívne výsledky a vy budete aktívnymi členmi SECH a spoločne pozdvihneme úroveň slovenskej chirurgie.

 

 

                                                           Doc. MUDr. Ľubomír Marko, PhD.

                                                           za výbor SECH